╗ Incest
Cijfers Incest
Volgens al wat oudere onderzoeken zouden 1 op de 7 meisjes seksueel misbruikt zijn, nu nog misbruikt worden of ooit last hebben gehad van seksuele intimidatie. 95 tot 98% van de incestdaders behoren tot het mannelijk geslacht. Ooms en broers zijn in de meeste gevallen de daders. Stiefvaders en vaders worden daarna het meest als daders genoemd. In een enkel geval is de moeder de schuldige. Uit onderzoek komt naar voren dat kinderen de meeste traumaĺs oplopen van incest die door (stief)vaders wordt gepleegd, omdat die vaak het verst gaan in hun seksuele handelingen. Zij misbruiken hun kinderen ook vaak lang en gebruiken daarbij meer hun fysieke overwicht dan andere incestplegers

Wanneer opvoeding over kan gaan in incestueus gedrag
Wat het voor kinderen ook zo verwarrend maakt is dat, zeker in het begin, alles op een spelletje lijkt, goed bedoeld en onschuldig schijnt en dat plegers de indruk geven dat zij alles doen voor het plezier van het kind. Er is ook sprake van een overgangsgebied, waar verzorging ophoudt en misbruik begint. Niemand kan zien of je toevalligerwijs die badkamer inloopt, of dat je dat doelbewust doet bij die tien of twaalfjarige om te kijken of haar borsten zich al ontwikkelen, of haar schaamhaar groeit, omdat het zo interessant is dat meisje te aanschouwen dat uitgroeit tot vrouw. Dat binnenkomen is dus het zelfde maar de bijgedachte is anders. Het verschil zit hem in ieder geval in de vraag of iemand wellustig kijkt of niet. Het werkt dus inderdaad zo doortrapt. Het is dus niet alleen pervers maar ook door en door berekend, bedacht, gecontroleerd en manipulerend.

Iemand die normaal met zijn kind omgaat en een erectie krijgt als hij met zijn kind in bad zit, zal zelf een grens stellen en de badkamer verlaten of dit bestempelen als de laatste keer dat hij met zijn kind in bad heeft gezeten. Een dader van seksueel misbruik zal zichzelf in een situatie manoeuvreren waarin het seksueel misbruik begint. Er kan geen misbruik plaatsvinden zonder dat zich in de fantasie van de dader iets dergelijks al heeft afgespeeld. Vanaf een bepaald moment gaat de dader twee levens leiden. Een wat zichtbaar is en een wat "onzichtbaar" is.

Een incestpleger doet het veel meer vanuit de kick die hij krijgt van het moment van het misbruik. Hij zal daarna tegen zichzelf zeggen dat hij het niet had moeten doen, maar omdat hij met die spanning niet om kan gaan zal hij weer seksueel misbruik maken van zijn kind, wat hem op dat moment weer ontspanning geeft. Plegers zeggen vaak dat zij het kind gerespecteerd hebben. Als het kind nee zei dan deed hij niets. Maar het kind kan geen ja of nee zeggen tegen zijn ouders of tegen iemand waar het kind van afhankelijk is.


Signalen kinderen
Veel kinderen geven vaak signalen af die aangeven dat er mogelijk sprake is van seksueel misbruik. Terugkijkend herinnert de moeder zich achteraf dat het kind in het verleden vaak buikpijn zonder aanwijsbare reden, geen eetlust of eetproblemen, slaapproblemen, vrees voor bepaalde mensen of plekken of plotselinge wisselingen in stemmingen had. Ook kwam het voor dat het kind na een zindelijke periode weer ging bedplassen, of duimzuigen of niet bij de leeftijd passend seksueel gedrag vertoonde. Het komt voor dat het bewuste kind al vaak naar de dokter is geweest en dat er in het verleden geen oorzaak voor te vinden was.


Gevolgen Incest
Een seksueel misbruikt kind kan geen gezond gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. Het kind is bij al haar gevoelens bang dat zij de ander daarmee onzeker maakt en voelt zich meer verantwoordelijk voor de ander dan voor zichzelf. De seksuele aanranding op zichzelf echter betekent de aanranding van de meest gevoelige, kwetsbare plekken van het kind, die als het ware door de ander worden bezet. Er kan een drang tot zelfvernietiging ontstaan, hetgeen versterkt kan worden door de dubbele afwijzing namelijk door de aanrander en door de opvoeders die het kind eigenlijk zouden moeten beschermen.

Wanneer vervolgens de rest van de familie en de hulpverleners het kind afwijzen, omdat ze het verhaal niet geloven, het bagatelliseren of terugbrengen tot erotische kinderfantasieŰn, dan lijkt de afwijzing compleet. Het kind ervaart de afwijzing van haar verhaal echter als afwijzing van haar totale persoon, waarschijnlijk vanwege de combinatie van machtsmisbruik op alle fronten namelijk (bedreiging met) lichamelijk geweld, psychisch geweld en seksueel geweld.

Bij een vader-dochter verkrachting ervaart het kind zich als persoon door haar vader ontkend en door haar moeder afgewezen, omdat zij van haar moeder hiertegen bescherming had verwacht. Bovendien wil de moeder in dit geval het verhaal van haar dochter vaak niet of maar ten dele geloven. Bij broer-zuster verkrachting had het kind bescherming van haar beide ouders verwacht. Waar beide ouders meestal wel de zoon, maar niet de dochter geloven, voelt zij zich door beiden beschouwd als een slecht kind, een leugenaar, iemand die valse beschuldigingen rondstrooit over zoiets ergs als incest. Zij kan als verwijt krijgen dat zij het uitgelokt heeft, of dat ze het overdrijft of dat ze de maatschappelijke positie van de "verdachte" in gevaar brengt door haar verhalen. Het kind ervaart de afwijzing door haar vader als een afwijzing van haar persoon.Het gedwongen seksueel contact is dermate beangstigend, dat het kind dit ervaart alsof zij wordt meegesleurd in een bodemloze put. De afwijzing als persoon van het kind kan leiden tot een isolement. Verder zal het seksueel misbruikt kind zich moeilijk kunnen ontwikkelen. Soms is er zelfs sprake van regressie, bijvoorbeeld in de vorm van duimzuigen of opnieuw bedplassen. Verder kan het voorkomen dat het op school niet meer goed gaat, dat het kind risicogedrag gaat vertonen of zichzelf gaat beschadigen. (Uiteraard kan ook het oplopen van een geslachtsziekte of zwangerschap een gevolg van incest zijn).

Indien een situatie als deze leidt tot een echtscheiding van beide ouders dan komt er een ander probleem bij. Als het kind de vader wil blijven ontmoeten (want hij gaf haar toch ook wel aandacht) na de scheiding, maar de moeder claimt het kind, dan kan er een situatie ontstaan waarbij het kind zich prettig voelt tussen beide ouders in omdat het kind nu macht heeft over hen. Het seksueel misbruik heeft verder tot gevolg dat het kind haar eigen emoties gaat onderdrukken. Zij onderdrukt ook haar eigen seksualiteit. Als zij volwassen wordt, heeft zij dikwijls wel seksuele verlangens, maar zodra zij met haar partner van seksualiteit zou willen genieten, voelt zij zich gedwongen om haar gevoelens van aanhankelijkheid te onderdrukken. Zij durft haar lichamelijke gevoelens ook niet toe te laten.

Sommige vrouwen zoeken voldoening in vluchtige contacten, waarbij aanhankelijkheid nauwelijks een rol speelt. Zodra er meer dan seksualiteit bij komt, verbreken zij dikwijls de relatie. Een in haar jeugd misbruikte vrouw loopt de kans zich te ontwikkelen tot een prostituee en de man tot prostituant. Seksualiteit is losgekoppeld van gevoelens van genegenheid en respect voor de ander. Het prostituerend effect kan ook worden gezien als een vluchtstrategie.

De gevolgen van incest op de langere termijn
De gevolgen op langere termijn van incest zijn onder andere problemen in de seksuele relaties. De problemen bestaan meestal uit een afkeer van seksualiteit, geen zin in vrijen e.d. Andere problemen kunnen bijvoorbeeld zijn: depressiviteit, eenzaamheid, het gevoel ge´soleerd te zijn, weinig zelfrespect, schuldgevoel of schaamtegevoel en de kans om opnieuw slachtoffer te worden van seksueel misbruik. In hun jeugd hebben veel slachtoffers van incest ervaren dat ze verraden werden door de (pleeg)vader of broer, die hen seksueel misbruikten of door de moeder die hen niet voor het seksueel misbruik beschermde.

Een gevolg hiervan kan zijn de angst dat intimiteit alleen misbruik en teleurstelling met zich meebrengt. Wanneer een vrouw, die in haar jeugd seksueel misbruikt is, een relatie aangaat, kan de angst voor misbruik en teleurstelling hoog oplopen, en kan zij merken dat het haar niet lukt echt intiem met iemand te worden. De angst voor misbruik en vernedering wordt verbonden aan het intiem voelen en het vertrouwen van de partner. Deze angst kan een vaste relatie in de weg staan. De verwachting weer in de steek gelaten te worden, zoals in het verleden door de vader of moeder al is gebeurd, kan nu ook de kop op steken.

De partnerkeuze kan door een vroegere incestrelatie be´nvloed worden. Er zijn vrouwen die een incestervaring hebben gehad en nu een partner kiezen, die nu is zoals de vader was. De reden hiervan kan zijn gelegen in het feit dat zij het "speciale gevoel" van vroeger terug zoeken en om conflicten die niet verwerkt zijn, te doen herleven. De vrouw had vroeger een "speciaal" plekje bij vader, en zij kan zelfs bereid zijn herhaling van vernedering en ellende te verdragen om dat speciale gevoel van vroeger weer te voelen. In haar huidige relatie zal zij dat gevoel van vroeger nooit vinden en zij zal zich ook nu weer vernedering en mishandeling laten welgevallen. Ook hebben vrouwen die als kind seksueel misbruikt zijn, geen vaardigheden ontwikkeld in persoonlijke relaties, zodat zij zich zouden kunnen verdedigen en dan worden zij een gemakkelijke prooi voor mannen die hetzelfde zijn als hun (pleeg)vader. Uit onderzoek blijkt ook dat een vrouw die in haar jeugd seksueel misbruikt is, door deze ervaringen murw en passief is geworden en zichzelf niets waard vindt, zodat ze situaties van mishandeling, verwaarlozing en vernedering tolereert zonder daartegen in opstand te komen. Het is immers voor haar een "normale" situatie. Door het hernieuwde seksuele misbruik dat zij zich laat welgevallen, wordt haar gevoel van schuld, schaamte en isolatie, van wantrouwen tegenover andere mensen nog versterkt. Pas als zij zich realiseert hoe het ook anders kan (door een vriendschap, begeleiding of therapie), kan zij er misschien uitkomen.

Het bewerkstelligen van geheimhouding
Veel plegers geven aan dat zij het kind niet tot geheimhouding hebben gedwongen. Plegers zeggen soms zelfs dat zij het slachtoffer hebben verteld dat het niet hoeft te zwijgen of dat ze zelfs "toestemming" hebben gegeven om er over te praten. "Als je het aan mamma wilt vertellen, dan moet je dat maar doen". Door de lading van deze uitspraak en de expliciete toestemming die van de pleger uitgaat, kan dit door het kind als een "slot op de mond" worden ervaren.

Wanneer kinderen de opgelegde geheimhouding gehoorzamen, voelen zij zich medeverantwoordelijk en wordt het geheim daardoor extra bekrachtigd. Kinderen doorbreken vanuit deze medeverantwoordelijkheid minder snel het zwijgen. Uit onderzoek is gebleken dat plegers (vaders) een dreigende blik of anderszins lichaamstaal aanwendden wanneer zij voelden dat hun dochters op het punt stonden het seksueel misbruik naar buiten te brengen. Voor veel slachtoffers zijn, blijkens hun tekeningen en hun verhalen, de ogen van de pleger een uiterst machtig wapen. Daarmee kan hij, zonder fysieke dwang uit te oefenen, een zeer grote psychische invloed uitoefenen, waardoor bij het slachtoffer de angst wordt geactiveerd. Op grond daarvan kan de geheimhoudingssituatie verder gecontinueerd worden.

Uit: www.seksueelmisdrijf.nl

[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018